DODRŽOVÁNÍM PRAVIDELNÉHO SERVISU VAŠEHO KOMÍNU
CHRÁNÍTE TO NEJCENNĚJŠÍ – SVOJE ZDRAVÍ A ŽIVOT


KominíciKontakty:

Revizní technici spalinových cest:

Odborně způsobilé osoby k provádění kontrol spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb. (dříve NV 91/2010 Sb.):Spolupracujeme:


Nabízíme

Kominictví Jihlava nabízí kompletní kominické služby:

 • kontroly spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb. (dříve NV 91/2010 Sb.)
 • čištění komínů
 • revize spalinových cest
 • prohlídky komínů inspekční kamerou
 • frézování a vložkování komínů
 • měření účinnosti spalovacích zdrojů
 • zkoušku těsnosti komínu
 • poradenskou a konzultační činnost při výstavbě rodinných domků

Služby

Vyberte danou službu a dozvíte se více

Revize spalinových cest

Revizi spalinových cest je třeba provádět vždy po výstavbě nového komínu, zapojení nového spotřebiče paliv, výměně stávajícího spotřebiče za jiný a po vyvložkování komínového průduchu. Revizi může provádět pouze osoba, jež má k tomuto výkonu platné osvědčení, které je třeba obnovovat složením příslušné zkoušky.

Kontrola a čištění spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb. (dříve NV 91/2010 Sb.)

Od 1.1.2016 platí pro majitele objektů včetně rekreačních povinnost nechat si provést kontrolu spalinové cesty od odborně způsobilé osoby s potřebnou kvalifikací. Tak budete mít jistotu, že kontrola byla provedena správně a že i písemná zpráva prokazuje funkčnost vašeho komínu.
Nedodržením tohoto zákona č. 320/2015 Sb. se vystavuje majitel objektu riziku pokuty či dokonce úhradě škod vzniklých požárem, který by byl způsoben z důvodu zanedbání pravidelného servisu komínu a spalinové cesty.

Kontrola spalinové cesty

Kontrola komínu není vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu.
Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče až po ústí komínu. Kontrolou spalinové cesty kominík zjišťuje stav použitého stavebního materiálu,správnost provedení např. vyvložkování, těsnost spalinové cesty dále kontroluje požární bezpečnost, odstranění závad z předešlé prohlídky apod. Následně vystaví písemnou zprávu o kontrole spalinové cesty, která má předepsané náležitosti, a opatří ji svým razítkem odborně způsobilé osoby a podpisem.

Je důležité dodržovat a provádět pravidelné kontroly komínů i od spotřebičů na plynné palivo, protože i ty se během jediného roku dokáží zanést spalinami.

Čištění komínů

Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování, které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty, případně odstranění pevných úsad (sazí z půdice komínového průduchu a kondenzátu z kondenzátní jímky).

Frézování komínů

Vyfrézování komínu zvětší jeho průměr a tak je možno připojit ke komínu i jiný spotřebič, než pro který byl původní komín určen. Vyfrézováním se komín přizpůsobí k připojení výkonnějšího kotle či krbových kamen.

Vložkování komínů

Vložkování komínů je nejběžnějším způsobem rekonstrukce starých komínů a spalinových cest. Provádí se jako rekonstrukce nevyhovujících komínů i jako preventivní bezpečnostní opatření.

Kdy je třeba komín vyvložkovat:

 • špatný technický stav komínu
 • nesplnění aktuálně platných norem
 • netěsnost komínového zdiva
 • prostupování dehtu přes zdivo
 • změna paliva nebo připojeného spotřebiče
 • výměna původní komínové vložky
 • dokončení rekonstrukce po frézování komínů

Dodavatelé materiálu:
ČUPR COMPANY, spol. s r.o.
SCHIEDEL, a.s.

Měření účinnosti spalovacích zdrojů

Provádíme měření účinnosti spalovacích zdrojů, měření množství vypouštěných látek do ovzduší a kontrolu spalinových cest na plynná paliva od 11 do 200 kW a pevná paliva od 15 do 200 kW. Autorizovaným měřením emisí se zjistí účinnost spalování kotlů a množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. Vyšší účinnost spalování kotle znamená menší množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Tím přispíváte k lepšímu životnímu prostředí.

Prohlídky komínů inspekční kamerou a zkouška těsnosti komínu

Inspekční kamera umožňuje prohlídku komínu až do délky 20 m. Celou prohlídku je možno sledovat na obrazovce, která je součástí kamery. Inspekční kamera je určena především k vyhledávání poškozených míst v komínech a spalinových cestách, které nelze zjistit běžnou prohlídkou.
Zkouška těsnosti odhalí netěsnosti v komínovém průduchu a tím únik spalin do obytných nebo jiných prostor. Netěsnost ve spalinové cestě je jednou z hlavních příčin požáru a otrav.

Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Úplné znění vyhlášky - Vyhláška č. 34/2016 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34)

Pravidelným čištěním a kontrolou spalinových cest
chráníte svůj majetek, zdraví, mnohdy i svůj život!

Osvědčení

Revize spalinových cest

Kontroly spalinových cest

Emise

Ukázky naší práce

Bazén - Evž. Rošického Jihlava

Dobronín

Netín - chata

Okrouhlík - chata

Stará cesta Jihlava

Opatov - Třebíč